Regulamin Eko parkingu bezpłatnego, niestrzeżonego
przy Placu Dwóch Miast 1, Sopot/Gdańsk

1. Parking zlokalizowany jest na części działek nr 239, 240, 241 obręb 007 znajdujących się w granicach administracyjnych Gdańska oraz działek nr 2/7, 2/ 12 KM 45 znajdujących się w granicach administracyjnych Sopotu.

2. Administratorem terenu parkingu jest Hala Gdańsk- Sopot Sp. z o.o.

3. Parking jest bezpłatny i niestrzeżony w czasie wakacji, z wyjątkiem dni, w czasie których odbywać się będą imprezy w ERGO ARENIE po pobraniu bezpłatnego biletu.

4. W trakcie odbywających się w ERGO ARENIE imprez Eko parking oraz przystanek pojazdów elektrycznych zostanie przeniesiony na teren pomiędzy ul. Łokietka a Hipodromem. O fakcie przeniesienia informować będą transparenty przed wjazdem na parking oraz pracownicy obsługi.

5. Wjazd na parking oznakowany jest znakiem D-18 „parking”. Wyjazd z parkingu oznakowany jest znakiem D-18 „koniec”.

6. Parking przeznaczony jest dla samochodów osobowych o masie do 3,5 t.

7. Parking jest przeznaczony tylko jako miejsce postojowe dla pojazdu. Parkujące pojazdy nie mogą być traktowane, jako: miejsce noclegu, sporządzania posiłków, czy wszelkiego rodzaju rekreacji.

8. Na parkingu obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały niebezpieczne w szczególności łatwopalne, żrące, wybuchowe oraz innych, jeżeli znajdujący się w nich niebezpieczny materiał nie jest zabezpieczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9. Zabrania się prowadzenia handlu z pojazdów zaparkowanych na miejscach postojowych na terenie parkingu oraz naprawiania, mycia, odkurzania samochodu, wymiany płynów chłodzących, paliwa lub oleju jak również zanieczyszczania parkingu.

10. Kierowca pojazdu korzystający z parkingu zobowiązany jest do przestrzegania znaków drogowych pionowych i poziomych, poleceń administratora terenu innych osób posiadających uprawnienia w tym zakresie (m. in. Straż Miejska, Policja).

11. Zabronione są zachowania sprzeczne z prawem, zasadami współżycia społecznego lub zakłócające korzystanie z parkingu przez użytkowników.

12. Administrator parkingu nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie znajdujących się na terenie parkingu pojazdów mechanicznych jak również nie odpowiada za rzeczy pozostawiane w tych pojazdach.

13. Kierowca pojazdu odpowiada za wszelkie szkody wyrządzone na mieniu oraz osobom trzecim na terenie parkingu.

14. W przypadku nierespektowania przez kierowcę zasad korzystania z parkingu, użytkownik parkingu wyraża zgodę na odholowanie pojazdu w wybrane przez Administratora miejsce. Odholowanie pojazdu nastąpi na koszt i ryzyko korzystającego z parkingu.

15. Zastrzega się możliwość czasowego ograniczenia dostępności parkingu lub zmian w jego organizacji.

16. Wszelkie uwagi i zastrzeżenia dotyczące funkcjonowania parkingu należy zgłaszać pod adres biuro@ergoarena.pl